Zamknij

W celu prowadzenia statystyk odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka)
Jeżeli wyrażasz zgodę™ na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "Zamknij" w prawym górnym rogu tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody - istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej o cookies

Środa, 26 luty 2020r. godz. 23:54

  • Czcionka mniejsza
  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Bilans Spółki na dzień 31.12.2009r.


Aktywa Pasywa
A. Aktywa Trwałe 199 892 747,44 A. Kapitał (fundusz) własny 132 275 514,66
I. Wartości niematerialne i prawne 3 337,52 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 162 737 500,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 184 268 600,18 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00
IV.Inwestycje długoterminowe 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 353,35
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 620 769,74
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 1 748 710,57
 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (11 142 209,75)
  VIII. Zysk (strata) netto (21 069 839,51)
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00
B. Aktywa obrotowe 8 067 699,46
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 684 932,24
I. Zapasy 117 739,84
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00
II. Należności krótkoterminowe 1 858 221,29
II. Zobowiązania długoterminowe 938 960,05
III. Inwestycje krótkoterminowe 3 144 758,22
III. Zobowiązania krótkoterminowe 31 459 585,64
IV.Krótkoterminowe rozliczenia mędzyokresowe 2 946 980,11
IV Rozliczenia międzyokresowe 43 286 386,55
SUMA AKTYWÓW 207 960 446,90
SUMA PASYWÓW 207 960 446,90Udziałowcy

Województwo Łódzkie

Miasto Łódź

Aeroklub Polski

Aeroklub Łódzki